سخت افزار و سیستم های باینری

روش های نفوذ و امن سازی سیستم های low-level و یا سخت افزار را از اینجا دنبال کنید

Featured image

این کتابچه برای یادگیری روش های نفوذ و امن سازی سیستم های low-level و سخت افزار ها است.

برای شروع به مقدمه بروید.